PM Modi looks inward to save economy as crisis bites